Honorowym Dawcą Krwi zostaje każda osoba, która chociaż raz oddała honorowo krew.

Honorowemu dawcy przysługuje:

 • Tytuł i legitymacja "Honorowy Dawca Krwi"
 • ekwiwalent w wysokości 4500 kalorii, w formie 8 czekolad
 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy
 • zwrot kosztów przejazdu do jednostki publicznej służby krwi i z powrotem
 • zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje krew


 • Tytuł i legitymacja "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" oraz odznaka (dawnej III stopnia) jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym honorowym dawcom krwi po oddaniu

 • co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników przez kobietę
 • co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników w przypadku mężczyzny
 • Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (dawniej II stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:

 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
 • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

 • Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (dawniej I stopnia) przysługuje honorowemu dawcy krwi:

 • kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
 • mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 • Tytuł i odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadawane są przez Polski Czerwony Krzyż. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1324).

  Zasłużony honorowy dawca krwi uprawniony jest do bezpłatnego zaopatrzenia w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen, a także w leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi (listę tych leków ustala Ministerstwo Zdrowia).Aktualną listę leków można znaleść na stronie internetowej: http://bil.aptek.pl/servlet/pacjent/upraw.Zasłużony honorowy dawca krwi ma prawo do przyjęcia poza kolejnością w poradniach działających w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a także do obsługi poza kolejnością w aptekach. Dodatkowo wiele samorządów miejskich (w tym Wejherowski) na własną rękę wprowadza zwolnienia z opłat biletowych w komunikacji miejskiej dla zasłużonych honorowych dawców krwi którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.  "Kryształowe Serce" jest to wyróżnienie które może być przyznawane za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa w PCK. Mogą je otrzymywać osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich,a szczególnie honorowego krwiodawstwa. Prowadziły systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają: odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi pierwszego stopnia i Odznakę Honorową PCK drugiego stopnia.
  Wyróżnienie przyznaje jeden raz w roku Kapituła, która stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Do jego wręczania upoważnieni są członkowie KR HDK oraz prezes lub wiceprezes zarządu PCK.

  Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi - Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 681 z dnia 11 września 1997 r. Zmieniona przez: Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756.Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek: Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża; dyrektora Instytutu lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" - Dz. U. z 2005r. Nr 65, poz. 573.